Machsèh – Kennisplatform voor bezinning en toerusting over heling en vernieuwing voor predikanten, kerkelijk werkers en ambtsdragers

Er bestaat, in de kring van kerkelijke gemeenten die tot de Gereformeerde Bond kunnen worden gerekend, een toenemende behoefte aan en vraag naar bezinning en toerusting op het terrein van heling en vernieuwing en specifiekere vormen van pastoraat.

Een aantal predikanten, dat zich met de Gereformeerde Bond verbonden weet, heeft elkaar gevonden in een gemeenschappelijk verlangen naar het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Zij willen een weg zoeken die begaanbaar is, waar enerzijds wordt gewaakt voor eenzijdigheden (zoals bijvoorbeeld het al te direct toeschrijven van ziekte aan zonde) en waar anderzijds de Bijbelse rijkdom van het vernieuwende en helende werk van Gods Geest onderzocht wordt en ruimte krijgt.

Kennisplatform
Er blijkt, bij predikanten kerkelijk werkers en kerkenraden, behoefte te zijn aan een kennisplatform van bezinning voor theorie en praktijk, waar zij gebruik van kunnen maken om (ook) op dit terrein op een goede en zorgvuldige wijze leiding te kunnen geven aan de gemeente.

Vier predikanten hebben het initiatief genomen tot deze website, een digitale plek voor informatievoorziening, toerusting en geestelijke bemoediging van/voor predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden.

Studie-avond 18 april 2018
Op 18 april 2018 beleefden we een geslaagde studie- en toerustingsavond rondom het thema "Pastoraat en demonische beïnvloeding”. Aan de hand van een pastorale casus werd dit thema praktisch uitgediept. Meer informatie is hier te vinden: Studieavond ”Pastoraat en demonische beïnvloeding” 18 april 2018.